Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. De Wissel: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van stichting “Stichting kringloopbedrijf De Wissel”;
b. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Wissel een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen De Wissel en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
d. Product: alle door De Wissel ter verkoop aangeboden goederen.
e. De Wissel verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van De Wissel.
1.2 De verkoopvoorwaarden van De Wissel zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Wissel. Afwijkingen zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
1.3 Indien een bepaling van de verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De Wissel en de klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.
1.4 De Wissel is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van De Wissel te wijzigen.

2. Prijzen
2.1 De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW maar exclusief verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld.
2.2 Indien de verkoopprijs niet staat vermeld op het betreffende product, dan wel op of boven het schap waar de betreffende producten door De Wissel zijn geplaatst, dan wordt de verkoopprijs vastgesteld door de dienstdoende verkoopmedewerker van De Wissel.
2.3 De Wissel heeft het recht deze verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden, waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen.
2.4 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie- en schrijffouten in prijzen op reclame-uitingen van De Wissel, prijskaarten/labels in de winkel, website, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden afkomstig van De Wissel, binden De Wissel niet. Evenmin is De Wissel gebonden aan prijsaanduiding als prijskaarten/labels die niet op de juiste producten zijn geplaatst en/of de producten in een verkeerd vak (al dan niet door toedoen van De Wissel) zijn geplaatst.
2.5 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van De Wissel. De bezorgkosten zijn niet in de koopprijs begrepen en komen voor rekening van de klant.

3. Offertes
3.1 Alle door De Wissel uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.
3.2 De Wissel behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.
3.3 De Wissel is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.

4. Prijsverhogingen
4.1 Indien De Wissel met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is De Wissel niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. De Wissel is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan15% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.2 Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
4.3 De in lid 1 en lid 2 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de klant door De Wissel ontvangen binnen acht dagen nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

5. Garantie
5.1 Tenzij anders vermeld geeft De Wissel geen garantie op de door haar ten verkoop aangeboden producten.
5.2 Producten die onder garantie worden verkocht, worden bij de kassa voorzien van een geldig aankoopbewijs
5.3 Garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien een geldig aankoopbewijs met kassabon kan worden overgelegd.
5.4 De klant dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de garantie geldt.
5.5 De garantietermijn staat vermeld op het aankoopbewijs.
5.6 Garantiegevallen worden uitsluitend op afspraak behandeld.
5.7 Ingeval van gebreken wordt door De Wissel per garantiegeval afzonderlijk beoordeeld of en zo ja in welke mate er sprake is van een gebrek. De Wissel geeft binnen vijf werkdagen ná ingebreke-stelling door de klant uitsluitsel aan de klant.
5.8 De Wissel heeft het recht te kiezen om het product te vervangen dan wel de koopsom in contanten te restitueren.
5.9 De garantie vervalt indien sprake is van doorverkochte producten.
5.10 Indien het aankoopbewijs is beschadigd vervalt de aanspraak op garantie.
5.11 De garantie vervalt indien de klant zelf schade heeft veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerd product.
5.12 Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
– het niet hebben doen aansluiten van een bij De Wissel gekocht product door een erkende installateur;
– het verkeerd hebben gemonteerd van een bij De Wissel gekocht product;
– het onoordeelkundig hebben getransporteerd van een bij De Wissel gekocht product;
– het in gebruik nemen en/of houden van een bij De Wissel gekocht product voor een ander doel dan waarvoor deze is bedoeld.

6. Reserveringen en verkochte producten
6.1 Producten kunnen gereserveerd worden tot maximaal de volgende werkdag en wel tot 1 uur vóór sluitingstijd, ongeacht het tijdstip waarop door de klant wordt gereserveerd. Gereserveerde artikelen worden voorzien van een wit papieret opschrift OPTIE, waarop de datum, het tijdstip tot wanneer het product is gereserveerd, en het telefoonnummer van de klant wordt aangetekend.
6.2 Producten kunnen door meerdere klanten tegelijkertijd gereserveerd worden, de volgorde van optieneming is dan bepalend. “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
6.3 Producten welke verkocht en betaald zijn en tevens bezorgd dienen te worden, worden voorzien van een blauwe kaart waarop de bezorgdatum, het volgnummer en het aantal verkochte producten wordt aangetekend.
Bezorgkosten dienen gelijktijdig met de aankoop van het product cq. de producten afgerekend te worden. Na betaling zal een afspraak voor de aflevering van artikelen worden ingepland.
6.4 Producten welke verkocht en betaald zijn en door de klant zelf opgehaald worden, worden voorzien van een gele kaart waarop het volgnummer en de ophaaldatum wordt aangetekend. Deze producten dienen binnen één week na betaling te worden opgehaald.
Indien producten binnen genoemde termijn niet worden opgehaald wordt ervan uitgegaan dat de klant het gekochte niet meer wenst op te halen en worden deze producten weer opgenomen in de handelsvoorraad van De Wissel zonder dat de klant recht heeft op terugbetaling van de aankoopsom.

7. Retourneren van artikelen
7.1 Met uitzondering van producten voorzien van een garantiebewijs kunnen producten bij De Wissel niet worden geruild.

8. Eigendomsrecht
8.1 De Wissel blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

9. Betaling
9.1 De klant dient het aankoopbedrag volledig door middel van een wettig betaalmiddel te voldoen op het moment van aflevering, met dien verstande dat producten eerst bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten bij de afdeling “Afgifte goederen” kunnen worden opgehaald.
9.2 Betaling kan niet geschieden in termijnen.
9.3 Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden en móet betaling in ieder geval voor aflevering van de producten plaatsvinden.
9.4 Facturen van De Wissel dienen binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door De Wissel aan te geven wijze, bij gebreke waarvan de klant onmiddellijk en zonder nadere mededeling in verzuim is. In geval van niet tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de klant terstond opeisbaar en is de klant de wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim.
9.6 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat voldoening betrekking heeft op latere factuur.

10. Bezorging, schade en aflevering
10.1 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van De Wissel. Voor bezorging van producten worden bezorgkosten door De Wissel in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze bezorgkosten is afhankelijk van de afstand tussen De Wissel en het afleveradres. De tarieven zijn te verkrijgen bij de meubelbalie.
10.2 Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van De Wissel wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd.
10.3 Aflevering geschiedt bij de voordeur en alleen op de begane grond, uitgezonderd flats met een toegankelijke lift.
10.4 Voor het bezorgen van producten dient de klant voorafgaand te controleren of deuren en doorgangen breed en hoog genoeg zijn om de producten op de gewenste locatie te kunnen plaatsen.
Indien de klant op de afgesproken dag waarop de producten worden geleverd niet thuis is, dan wel geen voorziening heeft getroffen waardoor de producten kunnen worden afgeleverd, zal De Wissel, indien de producten alsnog moeten worden afgeleverd, extra bezorgkosten in rekening brengen.
10.5 De aansluiting van producten geschiedt door de klant.
10.6 Schadeclaims met betrekking tot schade die door de bezorgservice van De Wissel is toegebracht aan de woning van de klant, dienen direct vermeld te worden op de ritbrief en direct schriftelijk gemeld te worden aan De Wissel t.a.v. de directeur.
10.6 Schadeclaims, als genoemd onder lid 10.6 worden achteraf niet in behandeling genomen.
10.7 In geval van een schadeclaim als bedoeld onder lid 10.6 dient de klant bij aflevering de koopsom volledig te voldoen en is de klant dus niet gerechtigd de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.
10.8 De klant zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de schadeclaim. De klant geeft De Wissel de gelegenheid een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.

11. Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten die de
klant zelf heeft afgehaald
11.1 De klant is verplicht binnen een redelijke tijd na aankoop doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, de bij De Wissel aangekochte producten te inspecteren.
11.2 Grove afwijkingen aan producten dienen uiterlijk binnen 4 werkdagen na aankoop bij De Wissel t.a.v. de directeur schriftelijk te zijn gemeld.
11.3 De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door De Wissel de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de installatie van de producten.
11.4 De klant is verantwoordelijk voor alle schade die ontstaan is tijdens eigen vervoer. Deze schade komen niet in aanmerking voor reclamaties.

12. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens
12.1 De Wissel leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties en de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na.
Indien een klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen kan de klant hierover met De Wissel contact opnemen.
De Wissel zal de klant alle gewenste informatie verstrekken en indien door de klant gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen.
12.2 De door de klant verstrekte gegevens worden door De Wissel gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 De Wissel is niet aansprakelijk tot verdergaande schadevergoeding aan de klant of derden, dan waartoe de klant recht op heeft op grond van de garantievoorwaarden.
13.2 De Wissel is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende product.
13.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting onder lid 1 blijft buiten toepassing, indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van De Wissel of haar ondergeschikten.
13.4 De aansprakelijkheid van De Wissel in die gevallen is te allen tijde beperkt tot directe schade.
13.5 De Wissel sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolgschade, immateriële schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade.
13.6 De omvang van de aansprakelijkheid van De Wissel is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.

14. Overmacht
14.1 Indien De Wissel door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
14.2 In geval van overmacht aan de zijde van De Wissel heeft de klant geen recht op enige (schade) vergoeding.
14.3 Onder overmacht van De Wissel wordt verstaan elke van de wil van De Wissel onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van De Wissel kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, stroomstoring, files, problemen bij toeleveranciers van De Wissel en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport.

15. Verzuim/ontbinding
15.1 Indien de klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. De Wissel is dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de klant gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, dan wel die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat De Wissel tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan De Wissel toekomende rechten.
15.2 Is de klant in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk II. Indien De Wissel aantoont hogere kosten te hbeen gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

16. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
16.1 De rechter van de vestigingsplaats van De Wissel, die bij de overeenkomst partij is, is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen de overeenkomst betreffende in de ruimste zin des woords, tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten. De Wissel houdt bovendien het recht de klant te dagvaarden voor de volgens de algemene regelingen bevoegde rechter.
16.2 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.

17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden en zijn op verzoek verkrijgbaar.

18. Slotbepaling
De overeenkomsten en algemene voorwaarden van De Wissel beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen De Wissel en haar klanten. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen De Wissel en haar klant geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn.

Adres

De Wissel Dokkum
Betterwird 10
9101 PB Dokkum

0519-222888

info@dewisseldokkum.nl

Openingstijden

Winkel Inbreng
Ma. Gesloten Gesloten
Di.
t/m vr.
12:00 - 17:00u 10:00 - 17:00u
Za. 10:00 - 17:00u 10:00 - 17:00u
Zo. Gesloten Gesloten

Textiel sorteercentrum